STATUTEN

I: NAAM, ZETEL, OPRICHTING

artikel 1

De vereniging draagt de naam “Waterskivereniging De Ven” en is gevestigd in de gemeente Enkhuizen. De vereniging is opgericht op twee januari negentienhonderd zevenenzestig.

II: VERENIGINGSJAAR

artikel 2

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

III: DOEL EN MIDDELEN

artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering, beoefening en promotie van de waterskisport in al zijn vormen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken langs wettige wegen en wel door:

 1. het inrichten en in stand houden van een, voor de beoefening van de watersport, benodigde accommodatie aan en op het water;
 2. het aanschaffen of op andere wijze verwerven dan wel ter beschikking krijgen, alsmede onderhouden van één of meer snelle motorboten en/of ander materiaal ten behoeve van het gebruik daarvan door leden en anderen;
 3. het (doen) geven van onderricht, het uitschrijven van wedstrijden, demonstraties en andere evenementen, alsmede het laten deelnemen van haar leden aan regionale, nationale en internationale opleidingen, cursussen, wedstrijden en andere evenementen al dan niet georganiseerd door of onder auspiciën van de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB);
 4. het beleggen van vergaderingen, propaganda- en andere bijeenkomsten;
 5. het waar nodig of wenselijk, gevraagd of ongevraagd adviseren van en overleg plegen met overheidsinstanties aangaande zaken en de doelstelling betreffende het samenwerken met, en steunen van, andere verenigingen of organisaties die hetzelfde of een aanverwant doel hebben;
 6. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

IV: LEDEN EN ANDERE AANGESLOTENEN

artikel 4

De vereniging kent de volgende categorieën van aangeslotenen;

 1. gewone leden: Dit zijn natuurlijke personen die op één januari van het betreffende jaar een leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, die zich bij het bestuur hebben aangemeld, door het bestuur als zodanig voorlopig zijn toegelaten welke toelating binnen een jaar door de ledenvergadering is bekrachtigd;
 2. ereleden: Dit zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of ten aanzien van de waterskisport in het algemeen al dan niet op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd;
 3. jeugdleden: Dit zijn natuurlijke personen die op één januari van het desbetreffende jaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, die zich bij het bestuur hebben aangemeld, door het bestuur als zodanig voorlopig zijn toegelaten welke toelating binnen een jaar door de ledenvergadering is bekrachtigd;
 4. huisgenoten van leden: Dit zijn (pleeg-)kinderen of andere huisgenoten van een gewoon lid beneden de leeftijd van achttien jaar, die zich bij het bestuur hebben aangemeld, door het bestuur als zodanig voorlopig zijn toegelaten welke toelating binnen een jaar door de ledenvergadering is bekrachtigd.

artikel 5

Behoudens ten aanzien van het stemrecht op ledenvergaderingen, wordt overal waar in deze statuten van lidmaatschap en/of lid of leden wordt gesproken alle in artikel 4 vermelde categorieën van aangeslotenen begrepen.

V: VERPLICHTING TEGENOVER DE VERENIGING

artikel 6

Toetreding tot de vereniging betekent onderwerping aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze statuten, van het huishoudelijk reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen en voorschriften van de vereniging, met name aan de verplichting tot betaling van de in de huishoudelijk reglement opgenomen, door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse en andere bijdragen.

VI: EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

artikel 7

Het lidmaatschap van de vereniging eindigd:

 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging; een lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dient dit schriftelijk en wel uiterlijk op één december van het lopende verenigingsjaar bij het verenigingssecretariaat te melden. Indien geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, of na één december wordt ontvangen, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging door de vereniging geschiedt wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. door ontzetting, waartoe het bestuur kan besluiten op grond van:
  1. het niet voldoen aan reglementaire financiële verplichtingen;
  2. wangedrag waardoor de naam en het aanzien van de vereniging of van de waterskisport in het algemeen in opspraak is of kan worden gebracht;
  3. herhaalde overtreding van bepalingen van statuten, huishoudelijke reglement of andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen of voorschriften van de vereniging.
 4. beëindiging van het lidmaatschap, op welke manier dan ook, ontheft een lid niet van lopende betalingsverplichtingen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van reeds gedane betalingen plaats. Het bestuur behoudt zich het recht voor in bijzondere situaties van het bovenstaande af te  wijken.

Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in artikel 3 onder lid a en b genoemde personen.

artikel 8

Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard bekend is geworden, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Door deze opzegging, welke schriftelijk bij het verenigingssecretariaat moet worden ingediend en de reden moet vermelden, wordt het lidmaatschap beëindigd.

VII: LEDENVERGADERINGEN

artikel 9

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.

artikel 10

Eenmaal per jaar, bij voorkeur in het eerste kwartaal maar in ieder geval voor één mei, wordt de gewone ledenvergadering gehouden. Buitengewone vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht dan wel wanneer tenminste tien stemgerechtigde leden schriftelijk en onder opgave van redenen bij het bestuur om een buitengewone vergadering verzoeken op een termijn van maximaal vier weken. Aan dit verzoek moet het bestuur binnen veertien dagen gevolg geven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de buitengewone ledenvergadering kunnen overgaan. In dat geval gebeurt de bijeenroeping op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.

artikel 11

De bijeenroeping van de ledenvergadering gebeurt door schriftelijke oproeping van alle aangeslotenen, waarbij bovendien de te behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld. Bij huishoudelijk reglement kan hiernaast nog een andere wijze van oproeping worden voorgeschreven.
De termijn van oproeping voor de gewone ledenvergadering bedraagt ten minste vier weken. Tenzij dringende redenen tot een kortere termijn noodzaken geldt ook voor door het bestuur bijeengeroepen buitengewone vergadering van een termijn van vier weken. Tot uiterlijk één week voor de gewone ledenvergadering kunnen onderwerpen ter behandeling worden opgegeven, welke vervolgens zo spoedig mogelijk ter algemene kennis van de aangeslotenen worden gebracht. Met stemming van zowel het bestuur als van de ledenvergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

artikel 12

Alle aangeslotenen der vereniging hebben toegang tot de ledenvergadering en kunnen daar het woord voeren. Alleen gewone leden en ereleden (leden volgens artikel 4a en 4b) hebben stemrecht; zij kunnen elk één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is mogelijk.

artikel 13

Behoudens ten aanzien van de voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging worden alle beslissingen op de vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen wordt het in stemming gebrachte punt geacht te zijn verworpen. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of een stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt, indien een bestuurslid of een stemgerechtigde stemming verlangt, schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd. Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in artikel 4 onder lid a en b genoemde personen.

VIII: STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING VAN DE VERENIGING

artikel 14

Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen in een voor dit doel bijeengeroepen ledenvergadering waar ten minste de helft van het aantal stemgerechtigden aanwezig is en dan alleen met een meerderheid van tenminste drievierde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de oproeping tot de vergadering moet het doel daarvan worden vermeld terwijl een afschrift van het wijzigingsvoorstel of van het voorstel tot ontbinding moet worden bijgevoegd. Indien het niet vereiste aantal leden op de vergadering aanwezig is dan wordt binnen een maand een tweede vergadering uitgeschreven. Deze vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, maar met een meerderheid van drievierde der geldige uitgebrachte stemmen. Betreft het een statutenwijziging, dan moet bovendien de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag van de vergadering. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een  notariële akte is opgemaakt. Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in artikel 4 onder lid a en b genoemde personen.

IX: BESTUUR / VERTEGENWOORDIGINGDBEVOEGDHEID

artikel 15

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf, meerderjarige, personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Zij worden door de ledenvergadering uit de gewone leden gekozen voor een zittingsduur van drie jaren en zijn daarna onmiddellijk herkiesbaar. Een bestuurslid kan altijd door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in artikel
4 onder lid a en b genoemde personen.

artikel 16

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging het bestuur vertegenwoordigt de vereniging De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Voor het instellen van een rechtsvordering is de machtiging van de ledenvergadering vereist. Betreft het overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of overeenkomsten waarbij de vereniging zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor een ander verbindt, dan is eveneens de machtiging van de ledenvergadering vereist. Het bestuur bepaalt welke bestuursleden de voorzitter, de secretaris of de penningmeester bij verhindering of ontstentenis bij de uitoefening van hun bestuurstaken vervangen (dit geldt niet voor de bevoegdheid om te vertegenwoordigen). Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de vereniging kan het bestuur volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

artikel 17

Het bestuur beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de naleving van de statuten en de reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Het is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de door de wet aan rechtspersonen in het algemeen en aan de vereniging in het bijzonder opgelegde verplichtingen. Het bestuur brengt op de gewone ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

X: FINANCIËLE COMMISSIE

artikel 18

Een door de ledenvergadering benoemde financiële commissie bestaande uit tenminste twee leden heeft tot taak het financiële bestuursbeleid namens de ledenvergadering te controleren en het bestuur inzake bestedingen te adviseren. In een door de ledenvergadering vastgestelde instructie zijn de samenstelling, de taak, de bevoegdheden en de werkwijze van de commissie geregeld. De commissie brengt in de gewone ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Desgewenst kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven en de kas en waarden te tonen.

XI: ANDERE COMMISSIES

artikel 19

Zowel de ledenvergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde taken en/of tot voorlichting van de ledenvergadering en/of het bestuur. De taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissie worden door het bestuur geregeld, voor zover deze niet in het besluit tot instelling zijn genomen. Aan de door de ledenvergadering ingestelde commissies kunnen bij de instelling bepaalde bevoegdheden van het bestuur voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend.

XII: GELDMIDDELEN

artikel 20

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit;

 1. contributies en andere geregelde geldelijke bijdragen van de aangeslotenen;
 2. inkomsten uit wedstrijden, demonstraties en andere activiteiten in het kader van de doelstelling;
 3. schenkingen, erflatingen, legaten en andere wettige baten.

De bedragen van contributies en andere verplichte geldelijke bijdragen worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld; de wijze en het tijdstip van de betaling ervan wordt in het huishoudelijk reglement geregeld. Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden in de artikel 4 onder lid a en b genoemde personen.

XIII: REGLEMENTEN

artikel 21

Het huishoudelijk reglement bevat regelen betreffende de toepassing en uitvoering van de statuten en betreffende de interne dienst van de vereniging Het wordt vastgesteld en gewijzigd door de ledenvergadering. Ter regeling van bepaalde onderwerpen kan de ledenvergadering ook andere reglementen vaststellen dan wel het bestuur daartoe machtigen. De in dit artikel genoemde reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet en de statuten.

XIV: VEREFFENING VAN ZAKEN NA ONTBINDING

artikel 22

Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging als bedoeld in artikel 13 geen andere regeling is getroffen, is het bestuur belast met de vereffening van zaken, waarbij het bovendien de bestemming bepaalt van een mogelijk batig saldo. Verantwoording van de vereffening en ook een bestemmingsvoorstel zullen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd Worden. Deelname aan de in dit artikel genoemde stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in artikel 4 onder lid a en b genoemde personen

XV: SLOTBEPALINGEN

artikel 23

In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid de genomen beslissingen ter bekrachtiging aan de ledenvergadering voor te leggen.