Regels voor een veilig en prettige vereniging

We hebben bij ons op de vereniging een aantal regels, zo zorgen we er voor dat we een prettige en veilige omgeving is om te sporten en te recreëren. Sommige regels zijn er om kleine irritates uit te weg te gaan en andere zijn er om duidelijk te zijn in wat ontoelaatbaar gedrag is. Bij het niet naleven van de regels kan het bestuur passende sancties opleggen.

Huisregels

 • Bij binnenkomst naam op het bord zetten. In deze volgorde wordt er geskied.  
 • Voor een 2e skibeurt kun je wederom je naam op het bord zetten, maar iedereen die nog niet geskied heeft, gaat dan voor jouw tweede skibeurt. 
 • De bardienst en bootpiloot hebben indien gewenst voorrang. 
 • Bij de bar haal je een skikaart, die je inlevert bij de bootpiloot voordat je gaat skiën.  
 • Zorg ervoor dat je tijdig klaar staat op de steiger om het water op te gaan. 
 • Vertel de bootpiloot je voorkeuren m.b.t. snelheid, instelling en vaarbaan.  
 • Niet op de steiger ‘spelen’, laat hier ook geen materialen op liggen, zoals ski’s of vesten. 
 • Zwemmen mag alleen achter de steiger.  
 • Na het skiën de materialen te drogen hangen/leggen en indien al droog daarna weer opbergen. 
 • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.  
 • Een niet-lid is altijd welkom, wenselijk is dat deze vooraf aangekondigd wordt. Groepen niet-leden alleen op afspraak. 
 • In het weekend houden zowel leden als niet-leden de volgorde van het bord aan. Door de week mogen leden voor de niet-leden skiën, omdat de avonden relatief kort zijn.  
 • Van alle leden wordt verwacht dat zij zich als gastvrouw/gastheer gedragen, wat bijvoorbeeld kan betekenen een niet-lid voor te laten gaan. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank of etenswaren in en om de club te nuttigen.  
 • Om te voorkomen dat personen met teveel alcohol op aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan leden onder de 18 jaar.  
 • Na het nuttigen van alcoholische dranken is het niet meer toegestaan om het water op te gaan.  
 • Bootpiloten, bardienst en vrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun activiteiten. 
 • Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen uit de club worden verwijderd. 
 • Roken in de kantine en in de boot is niet toegestaan. 
 • Eigen risico: De Ven is niet aansprakelijk voor letsel, schade aan/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welk oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de activiteit. De deelnemer aanvaardt automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.   

Gedragsregels begeleiders in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Dit huishoudelijk regelement is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op Maart 2022 en geaccordeerd.

 Versie 2022

 Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. De vereniging genaamd Waterski & Wakeboard verenging De Ven, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op twee januari negentienhonderd zevenenzestig en is gevestigd te Enkhuizen.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 12 mei 2005.
 3. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond.
 4. De vereniging promoot de watersport in al zijn vormen (waterskiën, wakeboarden, wakeskaten, wakesurfen, et cetera) voor zowel leden als niet-leden, gezamenlijk aan te duiden als sporters.

Leden

Artikel 2

 1. De vereniging bestaat uit:
 2. Gewone leden
 3. Ereleden
 4. Jeugdleden
 5. Huisgenoten van leden
 6. Jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 7. Huisgenoten van leden zijn inwonende huisgenoten van een gewoon lid beneden de achttien jaar.
 8. Deelname aan stemming is uitsluitend voorbehouden aan de in onder 1 lid a en b genoemde personen.

Het lidmaatschap

Artikel 3

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals eventuele verdere gegevens. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De contributies bedragen voor de periode onder dit huishoudelijk regelement:
 3. Jeugdlidmaatschap:      €   78,40

Jeugdlidmaatschap is voor natuurlijke personen die op één januari van het desbetreffende jaar de leedtijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 1. Individueel lidmaatschap: € 148,40

Individueel lidmaatschap is voor natuurlijke personen als gewoon lid

 1. Gezinslidmaatschap:      € 249,20

Gezinslidmaatschap is voor natuurlijke personen van één huishouden wonend op één adres. Een gezinslidmaatschap bestaat maximaal uit twee gewone leden en is niet beperkt in het aantal huisgenoten beneden de 18 jaar.

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NWWB.

Niet leden

Artikel 4

De Ven streeft er naar om watersport te promoten en ondersteund en begeleid ook niet-leden in het beoefenen van de sport, hierna te noemen Fans van de Ven.

 1. Fans van de Ven zijn gasten van de vereniging die de sport komen beoefenen
 2. Gasten hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de reglementen en algemene voorwaarden zijn toegekend of opgelegd.

Sessies

Artikel 5

 1. Met een sessie wordt een tijds- of afstand gelimiteerde eenheid bedoeld, dat de sporter de beschikking heeft over een bootpiloot met uitkijk.
 2. Een sessie bestaat uit 6 banen of 10 minuten, hetgeen eerst vervalt, vanaf het moment dat de boot vertrekt.
 3. Een sessie kost voor leden € 16,50, voor fans van de Ven kost een enkele sessie € 32,50
 4. Er kunnen door gasten kaarten voor meerdere sessies gekocht worden
  1. 10 sessies voor € 300,00
  2. Sessie kaarten zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig in het seizoen van aanschaf

Rechten en plichten van leden

Artikel 6

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om gedurende openingstijden hun geboekte sessie te komen doen.
 3. Zij hebben het recht om zonder boeking een sessie te doen mits er genoeg tijd is. Hierbij gaan de geboekte sessies van Fans van de Ven voor.
 4. Zij hebben het recht om gedurende openingstijden een tweede sessie te doen mits dat iedereen een eerste sessie heeft gedaan.
 5. Zij hebben het recht om per seizoen één gast mee te nemen en een sessie aan te bieden voor de ledenprijs, genoemd als ‘bring-a-friend’ actie.
 6. De leden genoemd in artikel 2 onder lid a en b hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 7. De leden genoemd in artikel 2 onder lid a en b hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 8. Zij hebben de plicht om de gewenste sessies vooraf aan te kondigen in het online boeking systeem.
 9. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 10. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 11. Gewone leden hebben de plicht tot het doen van een evenredig aantal diensten naar rato, die onderling kunnen worden geruild.
 12. Gewone leden betalen ieder seizoen een inleg ter hoogte van € 12,50 per dienst bij de contributie. Dit wordt verrekend aan het eind van het seizoen met de volbrachte diensten per lid ter hoogte van € 12,50 per dienst.
 13. Wanneer gewone leden zich onttrekken aan het vervullen van diensten, kunnen zij na 2 seizoenen door het bestuur worden voorgesteld ter ontzetting.
 14. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de NWWB.

 Ereleden

Artikel 7

 1. Ereleden kunnen door de leden worden voorgedragen aan het bestuur
 2. Ereleden worden door de leden benoemd door een meerderheid van de aanwezigen stemmen tijdens de Algemene Leden Vergadering.
 3. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden.
 4. Ereleden hebben niet de plicht om diensten en werkdagen te vervullen
 5. Ereleden dragen deze titel totdat zij hun lidmaatschap beëindigen
 6. Ereleden ontvangen een officieel erelid certificaat

Friends van de Ven

Artikel 8

 1. De vereniging kent naast leden en gasten ook donateurs, Friends van de Ven.
 2. Friends van de Ven zijn natuurlijke personen die de vereniging belangeloos in financiële vorm ondersteunen maar de sport niet beoefenen.
 3. Friends van de Ven hebben geen rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de afgesproken bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Donateurs mogen de verenging steunen in een vrij gewenst bedrag.

Rechten en plichten van Fans van de Ven

Artikel 9

 1. Fans hebben het recht om gedurende openingstijden een sessie te komen doen
 2. Fans hebben het recht op gebruik van materialen om de sessie te kunnen doen
 3. Fans hebben de plicht om hun sessie tijdig te boeken via het online boeking systeem op de website.

Diensten van leden

Artikel 10

 1. Een lid wordt geacht naar rato van het aantal leden een aantal diensten gedurende het seizoen in te vullen, het aantal wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering voorafgaand aan het seizoen vastgesteld. Voor 2022 zijn dit 11 diensten per lid.
 2. Het rooster wordt voorafgaand de Algemene Leden Vergadering ingevuld met 2 diensten per maand in het seizoen per lid. Dit om iedereen een kans te geven gedurende het seizoen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering voorafgaand aan het seizoen kunnen de nog open dagen ingevuld worden.
 3. Diensten bestaan uit vaardiensten en bardiensten
 4. Vaardienst
  1. Vaardienst wordt uitgevoerd door een bootpiloot met een geldig vaarbewijs I en II en een De Ven bootpiloot certificaat.
  2. Vaardienst dient er voor te zorgen dat de boot tijdig klaar ligt voor aanvang van de opening.
  3. Vaardienst is verantwoordelijk voor de toestand van de boot, bij twijfel of bij problemen kan contact worden opgenomen met bootbeheer.
  4. Een vaardienst kan andere bootpiloten ook laten varen, mits in bezit van een De Ven vaardienst certificaat en lid van de vereniging.
  5. Een vaardienst kan ook andere laten varen onder begeleiding van de vaardienst, mits in het bezit van vaarbewijs I en II en lid van de vereniging.
 5. Bardienst
  1. Bardienst wordt uitgevoerd door leden vanaf achttien jaar die in het bezit van een IVA.
  2. Leden die zich hebben aangemeld voor een bardienst krijgen uitleg van barbeheer en ontvangen een De Ven bardienst certificaat.
  3. De bardienst is verantwoordelijk voor financiële afhandeling voor de betreffende dienst
  4. De bardienst kan worden overgenomen
  5. Op drukke dagen kan er voor gekozen worden om meerdere bardiensten in te zetten, dit besluit wordt genomen door barbeheer.

 

Werkdagen van leden

Artikel 11

 1. Een lid wordt geacht om aantal werkdagen te helpen op de vereniging. Op de werkdagen zijn extra vrijwilligers nodig.
 2. De werkdagen zijn:
  1. Opbouw dag
  2. Additionele werkdagen die meer dan een halve dag werk zijn, overlegd met het bestuur
  3. Open dagen zoals NWWB open dag, jeugdsport passen, ed.
  4. Opruim dag

 

Seizoen en Openingstijden

Artikel 12

 1. De verenging is niet het hele jaar geopend, alleen in het seizoen
 2. Het seizoen begint in April en sluit in November
 3. De vereniging opent op de eerste Zondag van April
 4. De vereniging sluit na de laatste Zondag van Oktober
 5. Openingstijden in het weekend zijn van 13:00 tot 18:00
 6. Openingstijden op Dinsdag en Donderdag zijn, in de maanden van de eerste dinsdag in Mei tot en met 3e Donderdag van September, van 18:00 tot zonsondergang
 7. De vereniging mag open wanneer minimaal 3 leden, waaronder minimaal één gecertificeerde bootpiloot, daartoe besluiten. Zij dienen dan het bestuur en de overige leden hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

 

Bestuur

Artikel 13

 1. Het bestuur bestaat uit:
  1. voorzitter (Tim Meisner);
  2. secretaris (Wibo de Vries);
  3. penningmeester ();
  4. bootbeheer, techniek (Paul Kreuk);
  5. barbeheer (Arie Jan Koolhaas);
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 3. De algemene leiding van zaken;
 4. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 5. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

 Het dagelijks bestuur

Artikel 14

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
 3. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 4. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 5. Taken van de secretaris:
 6. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 7. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 8. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 9. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 10. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 11. Taken van de penningmeester:
 12. Beheert de gelden van de vereniging;
 13. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 14. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 15. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 16. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Commissies

Artikel 15

 1. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur subcommissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het bestuur.
 2. Er zijn, wanneer benodigd, commissies, te weten:
 3. Feest commissie
 4. Wedstrijd commissie
 5. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 6. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 7. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur of aan de algemene leden vergadering.
 8. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

 

De Ven Bootpiloten certificaten

Artikel 16

 1. Bootpiloten die zelfstandig vaardiensten doen bij de vereniging dienen in het bezit te zijn van een daarvoor bedoeld certificaat.
 2. De certificaten tonen aan dat de bootpiloot genoeg ervaring heeft om zelfstandig een vaardienst uit te voeren en op verantwoorde wijze alle watersporten te varen.
 3. De certificaten worden uitgegeven door het bestuur op de Algemene Leden Vergadering
 4. Voor het behalen van een certificaat dient een bootpiloot:
  1. Kennis te hebben genomen van het document “bootpiloot handleiding.pdf
  2. Instructies te hebben gehad van een gecertificeerde bootpiloot voor het ophalen van de boot.
  3. 2/3 van alle leden op de Algemene Leden Vergadering voor de bootpiloot stemt op basis van de vaarkunde

 

Gebouw van de vereniging

Artikel 17

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende de openingsuren van de club voor de leden toegankelijk.
 3. De vereniging is bevoegd, het gebouw van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige stemming onder de leden.
 4. Het is niet toegestaan dat leden zich buiten openingstijden in het gebouw ophouden zonder toestemming van het bestuur.

Wedstrijden

Artikel 18

 1. Bij de vereniging georganiseerde wedstrijden worden gecoördineerd door de wedstrijd commissie.
 2. Wedstrijden vallen onder wedstrijd regelgeving uitgegeven door NWWB of door de vereniging zelf als het club wedstrijden betreft.

 

Aansprakelijkheid van de leden

Artikel 19

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

Representatie

Artikel 20

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. Huwelijk van een lid;
 2. Geboorte zoon/dochter van een lid:
 3. Tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
 4. Tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 5. Bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 7. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

 

Sponsoring

Artikel 21

 1. Sponsoren van de vereniging zijn rechtspersonen die de vereniging met name financieel ondersteund in ruil voor een tegenprestatie.
 2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van sponsoring
  1. Friends van de Ven en sponsoren kleine bedragen, minder dan € 1.000,00 en/ of in natura. De tegenprestatie is een klein logo met link op de website.
  2. Kleine sponsor: sponsor bedrag tussen € 1.000,00 tot € 5.000,00. Als tegenprestatie een banner met logo tijdens openingstijden.
  3. Grote sponsor: sponsor bedrag tussen € 5.000,00 tot € 10.000,00. Als tegenprestatie 2 banners met logo tijden openingstijden. Een halve dag met genodigden sporten onder professionele begeleiding voorzien van hapjes en drankjes en een lunch. Ca. 15 genodigden.
  4. Hoofdsponsor: Sponsor bedrag meer dan € 10.000,00. Als tegenprestatie 3 banners met logo tijdens openingstijden. Logo op de verenigingsshirts. Een hele dag met genodigden sporten onder professionele begeleiding voorzien van hapjes en drankjes en wordt afgesloten met een BBQ. Ca 30 genodigden.
 3. Voor sponsoren genoemd onder punt 2b, 2c en 2d dient een contract te worden opgesteld tussen sponsor en de vereniging.

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Artikel 22

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen gedurende een ledenvergadering.

 

Slotbepalingen

Artikel 23

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
 4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.