Regels voor een veilig en prettige vereniging

We hebben bij ons op de vereniging een aantal regels, zo zorgen we er voor dat we een prettige en veilige omgeving is om te sporten en te recreëren. Sommige regels zijn er om kleine irritates uit te weg te gaan en andere zijn er om duidelijk te zijn in wat ontoelaatbaar gedrag is. Bij het niet naleven van de regels kan het bestuur passende sancties opleggen.

Huisregels

 • Bij binnenkomst naam op het bord zetten. In deze volgorde wordt er geskied.  
 • Voor een 2e skibeurt kun je wederom je naam op het bord zetten, maar iedereen die nog niet geskied heeft, gaat dan voor jouw tweede skibeurt. 
 • De bardienst en bootpiloot hebben indien gewenst voorrang. 
 • Bij de bar haal je een skikaart, die je inlevert bij de bootpiloot voordat je gaat skiën.  
 • Zorg ervoor dat je tijdig klaar staat op de steiger om het water op te gaan. 
 • Vertel de bootpiloot je voorkeuren m.b.t. snelheid, instelling en vaarbaan.  
 • Niet op de steiger ‘spelen’, laat hier ook geen materialen op liggen, zoals ski’s of vesten. 
 • Zwemmen mag alleen achter de steiger.  
 • Na het skiën de materialen te drogen hangen/leggen en indien al droog daarna weer opbergen. 
 • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.  
 • Een niet-lid is altijd welkom, wenselijk is dat deze vooraf aangekondigd wordt. Groepen niet-leden alleen op afspraak. 
 • In het weekend houden zowel leden als niet-leden de volgorde van het bord aan. Door de week mogen leden voor de niet-leden skiën, omdat de avonden relatief kort zijn.  
 • Van alle leden wordt verwacht dat zij zich als gastvrouw/gastheer gedragen, wat bijvoorbeeld kan betekenen een niet-lid voor te laten gaan. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank of etenswaren in en om de club te nuttigen.  
 • Om te voorkomen dat personen met teveel alcohol op aan het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan leden onder de 18 jaar.  
 • Na het nuttigen van alcoholische dranken is het niet meer toegestaan om het water op te gaan.  
 • Bootpiloten, bardienst en vrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun activiteiten. 
 • Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen uit de club worden verwijderd. 
 • Roken in de kantine en in de boot is niet toegestaan. 
 • Eigen risico: De Ven is niet aansprakelijk voor letsel, schade aan/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welk oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de activiteit. De deelnemer aanvaardt automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.   

Gedragsregels begeleiders in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.